Pārvērtības saskaņā ar Bībeli

Bet mēs visi…topam pārvērsti. *

2. Korintiešiem 3:18

Visiem ir kaut kas, ko mēs gribētu sevī mainīt. Milzīgais grāmatu klāsts par sevis pilnveidošanu, kas šodien pieejams, ir saistīts ar mūsu vēlmi būt citādiem vai kaut kā sevi pilnveidot.

Un, izlasot pantus Jaunajā Derībā par to, kā ticīgajiem jādzīvo un jāizturas, mēs arī gribam tā dzīvot. Bet, ja salīdzinām savu ikdienas dzīvi ar šīm rakstu vietām, mēs nevaram nepamanīt savus trūkumus, piemēram, mīlestības trūkumu pret cilvēkiem, nepacietību vai savu reakciju konkrētās situācijās – tas viss atklāj mūsu vajadzību pēc pārmaiņām. Bet kā mēs varam to izdarīt?

Arī Dievs vēlas, lai mēs mainītos, bet ne tā, kā mēs domājam! Bībele runā par pārvērtībām vai pārveidi. Šajā rakstā aplūkosim, kas ir pārvērtības saskaņā ar Dieva Vārdu.

Vārdnīcas definīcija vārdam pārvērtības

Vispirms paskatīsimies, kā pārvērtības definē Meriama Vebstera vārdnīca: “Pilnīgas vai nozīmīgas pārmaiņas kādas personas vai lietas izskatā vai veidolā.” 

Vārdu pārvērtības cilvēki lieto, runājot par mājokļa pārvērtībām vai cilvēka izskata maiņu. Ēka vai cilvēks piedzīvo pamatīgas pārmaiņas un beigās izskatās pavisam atšķirīgi.

Saprotams, var domāt, ka kristiešiem pārvērtības nozīmē pilnveidot sevi vai savu uzvedību, lai izskatītos “vairāk līdzīgi Kristum”. 

Bet pārvērtībām, par kurām runāts Bībelē, nav nekāda sakara ar mūsu ārējo uzvedību vai sevis uzlabošanu! Vienkārši censties pielāgoties vārdiem, ko izlasām Bībelē, ir tas pats, kas pērtiķim censties atdarināt cilvēka uzvedību. Tā ir tikai apgūta uzvedība, nevis īsta cilvēciska izpausme, jo gluži vienkārši pērtiķis nav cilvēks. 

Dievs zina, ka mēs paši nespējam izpildīt Viņa Vārda standartus. Tad kā mēs varam dzīvot tādu dzīvi, kas pauž Dievu? – Dieva ceļš ir dot mums Viņa dievišķo dzīvību, lai mēs piedzīvotu dabiskas pārmaiņas, Viņa dzīvībai darbojoties mūsos. Paskatīsimies, ko tas nozīmē un kā tas notiek.

Mēs tiekam pārveidoti

Izlasīsim  2. Korintiešiem 3:18:

“Bet mēs visi, būdami atsegtu vaigu, atspoguļojam Kunga godību, un Kungs, kas ir Gars, mūs pārveido pēc sava tēla arvien lielākā godības spožumā.” **

Šis pants nesaka, ka mēs tiekam pārveidoti, uzlabojot savu uzvedību. Tikt pārveidotiem šeit ir saistīts ar Dieva godības skatīšanu. Kad mēs sadraudzībā uzlūkojam Kungu, notiek kas brīnišķīgs. Jaunās Derības Atjaunotajā tulkojumā 7. piezīmē par šo pantu paskaidrots:

“Kad ar atsegtu seju raugāmies Kunga godībā un tajā spoguļojamies, Viņš mūsos iedveš to, kas Viņš ir un ko Viņš ir izdarījis. Tādā veidā mēs tiekam metaboliski pārveidoti, lai iegūtu Viņa dzīvības atveidu caur Viņa dzīvības spēku ar Viņa dzīvības būtību; tas ir, mēs tiekam pārveidoti Viņa līdzībā galvenokārt caur prāta atjaunošanu (Rom. 12:2). Pārveide norāda uz to, ka mēs atrodamies pārvērtību procesā.”

Šajā piezīmē ir teikts, ka tad, kad mēs ieraugām Kungu, Viņš mūsos iedveš visu to, kas Viņš ir un ko Viņš ir izdarījis. Iedvest nozīmē piepildīt, caurstrāvot un piesūcināt. Kā īsti mēs ieraugām Kungu? 

Ieraudzīt Kungu mūsu garā

2. Korintiešiem 3:17 teikts: “Kungs ir Gars.” Kad tikām glābti, Kungs Gara veidolā ienāca dzīvot mūsu garā. Tātad mēs Viņu varam ieraudzīt savā garā, esot sadraudzībā ar Viņu lūgšanā un Vārdā. Raugoties uz Kungu, Viņš piesūcina mūs ar visu to, kas ir Viņš. 

Šīs piesūcināšanas rezultāts ir tas, ka mēs tiekam metaboliski pārvērsti. Tāds ir Dieva ceļš, kā mūs mainīt: ar iekšēju, garīgu metabolisku procesu, Viņa dzīvībai darbojoties mūsos.

Fizisks metabolisms ir process, kas uztur organisma dzīvību. Caur metabolismu (jeb vielmaiņu) organisms dzīvo, aug un attīstās. Nedzīvām lietām, piemēram akmeņiem, nav šāda metabolisma.

Mēs, Dieva bērni, neesam nedzīvi. Mēs saņēmām dievišķo dzīvību savā garā, kad piedzimām no augšienes. Tagad Dievs vēlas, lai Viņa dzīvība izplatītos no mūsu gara visās mūsu būtnes daļās, īpaši dvēselē. Tas ir veids, kā mēs tiekam iekšēji pārvērsti, un Dievs faktiski tiek izpausts mūsu dzīvē ārēji. 

Metabolisms sniedz labu priekšstatu par šo pārveidojošo darbu mūsos. Fizisks metabolisms sastāv no divām darbībām: veco elementu sairšanas un atbrīvošanās no tiem un jaunu veidošanās. Raugoties uz Kungu, mūsos ienāk vairāk Kristus un izplatās mūsu dvēselē, aizstājot mūsu veco, dabisko elementu. Mēs spontāni sākam dzīvot citādi nekā iepriekš.

Kāpura ilustrācija

Labs piemērs metaboliskām pārvērtībām ir pārmaiņas, kas notiek ar kāpuru. Jau no dzimšanas kāpuram ir dzīvība, kas to pārvērtīs par taureni. Kāpurs neuzvelk taureņa tērpu un necenšas izturēties kā taurenis.

Kāpurs vienkārši ēd. Uzņemot nepieciešamās barības vielas, tas aug. Un tad tas iekūņojas kokonā, kur paliek, kamēr tā ķermenī pamazām notiek pārmaiņas. Galu galā kāpurs iznāk no kokona kā taurenis. Rāpojoša, tārpveidīga radījuma dramatiskā pārvērtība par graciozu, skaistu taureni notiek dabīga procesa rezultātā.

Garīgi piedzimstot, mēs saņēmām Dieva dzīvību, kas spēj mūs pārveidot. Tagad, tāpat kā kāpuram, mums ir jāēd. Mums ir vajadzīga garīga barība, lai mēs varētu augt un attīstīties Kunga dzīvībā. Un augot mēs pamazām maināmies iekšēji.

Kungs vēlas, lai mēs ēstu Viņu kā mūsu īsto ēdienu un dzērienu. Jāņa ev. 6:35 Jēzus teica: 

“Es esmu dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.” *

Jāņa evaņģēlijā redzam, ka Kungs ir dzīvā maize, kas mums jāēd, un dzīvais ūdens, kas mums jādzer. Viņš ir garīgā barība, kas mums vajadzīga katru dienu, lai mēs augtu Viņa dzīvībā un tiktu pārveidoti.

Pārveidoti Viņa līdzībā

Par ko mēs tiekam pārveidoti? 2. Korintiešiem 3:18 teikts, ka mēs “Kungs, kas ir Gars, mūs pārveido pēc sava tēla”

8. piezīmē par šo pantu teikts:

“Tikt pārveidotam pēc Viņa tēla nozīmē kļūt līdzīgam augšāmceltajam un pagodinātajam Kristum, kļūstot tādam, kāds ir Viņš (Rom. 8:29).”

Lasot četrus Evaņģēlijus, varam ieraudzīt Kunga godības pilno attēlu. Kādu gan dzīvi Jēzus kā cilvēks dzīvoja uz zemes! Tā bija bez vainas, bez nevienas neveiksmes un nepilnības. Viņa rīcība, attieksme un gādība par cilvēkiem ir tik brīnišķīga, ka nav vārdos aprakstāma. Viņš ir vienīgais cilvēks, kas dzīvojis, pilnībā izpaužot Dievu.

Un šodien Jēzus dzīvo mūsos kā Gars. Kontaktējoties ar Viņu un raugoties uz Viņu garā, Jēzus mūs piesūcina ar to, kas Viņš ir, un ar visu, ko Viņš ir izdarījis, pieskaņojot mūs Viņa tēlam, lai darītu mūs tādus kā Viņš. 

Šīs pārvērtības sniedzas tālāk par jebkuru mērķi, kas mums varētu būt uzstādīts sevis pilnveidei, vai tādēl, lai dzīvotu tā, kā, mūsuprāt, mums vajadzētu. Piedzīvojot šo procesu, mēs ne tikai kļūstam par labākiem cilvēkiem. Tas, kā mēs domājam un raugāmies uz lietām, mūsu attieksme un jūtas pret cilvēkiem, lēmumi, ko pieņemam – tas viss pakāpeniski mainās, pieskaņojoties Kungam. Tas ir tāpēc, ka pamazām mēs tiekam darīti līdzīgi Viņa tēlam un kļūstam tādi, kāds ir Viņš. 

Lūkošanās, ēšana un dzeršana ik dienas

Pārvērtības nenotiek pēkšņi, vienas nakts laikā. Tas ir process visa mūža garumā, tāpēc nevajadzētu zaudēt drosmi un būt nepacietīgiem. Dievs ir ļoti priecīgs, ka, Viņa dzīvībai pakāpeniski izplatoties, mūsos notiek šīs patiesās pārmaiņas. Galvenais ir veltīt laiku tam, lai lūkotos uz Kungu, pastāvīgi ēstu un dzertu Viņu.

Viens veids, kā garīgi ēst, ir lūgt ar Bībeles vārdiem, lai saņemtu barojošo dzīvības padevi no Dieva Vārda. Cilvēks, kuram fiziski trūkst barības vielas, nespēj augt. Tāpat arī, lai garīgi augtu, mums ir pastāvīgi jāuzņem barība, kas rodama Dieva Vārdā. Ir labi sākt dienu ar veselīgām “garīgajām brokastīm”. Tad dienas gaitā mēs varam paņemt pārtraukumu un “atgremot” kādu pantu vai frāzi, ko lūdzām no rīta, vai “apēst” vēl kādu Bībeles pantu.

Kunga vārda piesaukšana ir lielisks veids, kā dzert no Kunga. Mēs jebkurā laikā varam teikt: “Kungs Jēzu!” vai “Kungs Jēzu, es Tevi mīlu!” Mēs varam piesaukt Viņu jau dienas sākumā, vēl pirms esam izkāpuši no gultas. Kad jūtamies garīgi izslāpuši, mēs varam vienkārši piesaukt Kunga Jēzus vārdu, lai atkal padzertos no Viņa. 

Pārvērtības ir daļa no Dieva pilnīgās glābšanas mums. Mēs šo brīnišķīgo procesu šajā rakstā esam pārrunājuši tikai īsumā.

Iesakām arī izlasīt 12. nodaļu “Kas ir dzīvības augšana?” grāmatā Dzīvības ziņa, ko var lejupielādēt šeit.


*1965.gada Bībeles tulkojuma revidētais teksts

** Trešais Bībeles tulkojums, 2012.g.

Tulkots no oriģinālā raksta angļu valodā (saite uz rakstu) Bibles for America blogāIzmantots ar atļauju.