Kas ir cilvēka gars saskaņā ar Bībeli?

Kungs lai ir ar tavu garu.

Pāvila 2. vēstule Timotejam 4:22

Jēzus Kristus kā Pestītāja pieņemšana ir nozīmīgs notikums. Bet vai esi kādreiz domājis, kas notiek tālāk? 

Labā ziņa ir tā, ka pestīšana ir tikai pirmais solis tavā kristieša dzīvē. Būt kristietim nozīmē daudz ko vairāk! Jēzus Kristus tagad dzīvo tevī un vēlas personīgas attiecības ar tevi. Lai tas notiktu, ir būtiski saprast tava cilvēka gara nozīmi saskaņā ar Bībeli.

Šajā rakstā aplūkosim dažus galvenos pantus, lai izpētītu, kā izpratne par cilvēka garu var ietekmēt mūsu kristīgo dzīvi.

Galvenie Bībeles panti

Bībelē daudzkārt pieminēts cilvēka gars. 

Jau no paša sākuma Bībele atklāj, ka Dievs radīja cilvēku ar garu. 1. Mozus grāmatā 2:7 teikts: 

“Dievs izveidoja cilvēku no zemes pīšļiem un iepūta viņa nāsīs dzīvības dvašu, un cilvēks kļuva par dzīvu dvēseli.”

Dievs izveidoja cilvēka fizisko ķermeni no zemes putekļiem. Tad Dievs iepūta viņa nāsīs, un cilvēks kļuva par dzīvu dvēseli. Tas, protams, norāda uz cilvēka dvēseli, kas sastāv no prāta, emocijām un gribas. 

Kur šajā pantā ir cilvēka gars? Mēs neredzam vārdus cilvēka gars, bet redzam dzīvības dvašu. Ebreju valodā, kurā ir sarakstīta Vecā Derība, vārds dvaša ir nešema. Tas pats ebreju vārds ir tulkots kā gars Salamana pamācībās 20:27, kur teikts: 

“Kunga gaismeklis – cilvēka gars.”

No tā redzam, ka brīdī, kad Dievs dvesa cilvēkā, sāka eksistēt cilvēka gars. Mūsu cilvēka gars ir dziļākā mūsu būtības daļa. 

Bet kāpēc Dievs radīja cilvēku ar garu? Vai tad nepietiek ar ķermeni un dvēseli, lai cilvēks eksistētu? 

Kāpēc mums ir gars

Cilvēka gars ir Dievs radīts, lai mēs spētu kontaktēties un uzņemt Viņu. Ķermenim un dvēselei ir savas specifiskas funkcijas; bet tikai mūsu gars spēj būt kontaktā ar Dievu. Mēs to redzam no daudziem pantiem, tajā skaitā Jāņa ev. 4:24:

“Dievs ir Gars, un, kas Viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā.”

Lai kontaktētos ar Dievu un pielūgtu Viņu, kas ir Gars, mums jālieto savs gars.

Laba ilustrācija mūsu gara unikālajai spējai kontaktēties un uzņemt Dievu ir radio. Ieslēgts un pareizi noregulēts, tas spēj uztvert neredzamos radio viļņus, kas ir gaisā, un tos pareizi interpretēt.

Mūsu cilvēka gars ir kā radio, un Dievs ir kā radio viļņi. Mūsu gars ir mūsu būtības sastāvdaļa, kura atbilst tam, kas ir Dievs, tāpēc mums ir jālieto gars, lai kontaktētos ar Viņu.

Kāpēc cilvēka gars ir tik svarīgs?

Cilvēka gars Dievam ir tik svarīgs tāpēc, ka Dievs vēlas mūs piepildīt ar Sevi. Viņš grib, lai mēs uztveram un uzņemam Viņu, un mūsu gars ir unikāls uztvērējs. Mūsu kristīgā dzīve sākas mūsu garā, kā redzam Jāņa ev. 3:6:

“Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars.

Atjaunotā tulkojuma 2. piezīmē ir teikts:

“Pirmais Gars, kas šeit minēts, ir dievišķais Gars, Dieva Svētais Gars, un otrs gars ir atdzimušais cilvēka gars. Atdzimšana notiek cilvēka garā caur Dieva Svēto Garu ar Dieva mūžīgo dzīvību, kas nav radīta. Tādējādi atdzimt nozīmē iegūt dievišķo mūžīgo dzīvību (papildus cilvēka dabīgajai dzīvībai) kā jauna cilvēka jauno elementu.”

Tajā brīdī, kad sākam ticēt Jēzum, Svētais Gars ienāk mūsu garā. Atdzimstot mēs piedzimstam no Dieva, mēs saņemam Viņa dievišķo mūžīgo dzīvību savā garā un kļūstam par Viņa bērniem. 

Kungs ir mīlestība, gaisma, miers, atdusa, mierinājums, spēks, mūsu Gans, patvērums un vēl daudz vairāk. Un, tā kā Viņš dzīvo mūsu garā, mēs varam piedzīvot un baudīt visu, kas Viņš mums ir jau tagad, nevis kaut kad nākotnē.

Mūsu cilvēka gars un kristieša dzīve

Zināt par mūsu cilvēka garu ir fundamentāli svarīgi kristieša dzīvei. Kad saprotam, ka Kungs Jēzus dzīvo mūsu garā, mums šī atziņa jāpielieto, izmantojot savu garu, lai uzturētu kontaktu ar Viņu visu laiku. Mēs to varam praktizēt kā pirmo lietu no paša rīta. Tad visas dienas garumā mēs varam kontaktēties ar Viņu, vienkārši piesaucot Viņa vārdu “Kungs Jēzu!” 

Mēs varam lietot savu garu, lai kontaktētos ar Kungu, arī lūdzot ar Dieva Vārdu. Piemēram, mēs izlasām Jāņa ev. 14:6: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” Mēs varam lūgt: “Kungs Jēzu, es Tev pateicos, ka Tu esi ceļš. Paldies, ka Tu esi realitāte. Un Kungs, es Tevi slavēju, ka Tu esi dzīvība, īstā dzīvība. Paldies, ka Tu esi mana dzīvība.”

Šajā rakstā mēs esam tikai nedaudz pieskārušies cilvēka gara nozīmei kristieša dzīvē. Lai uzzinātu vairāk, mudinām jūs:                    

  • Pasūtīt Jaunās Derības Atjaunoto tulkojumu, kur ir noderīgas atsauksmes un piezīmes par pantiem, kas minēti šajā rakstā.                                                                       
  • Izlasīt 5. nodaļu “The Key to Experiencing Christ – the Human Spirit” grāmatas Basic Elements of the Christian Life 1.sējumā; e-grāmatu par brīvu var lejupielādēt šeit.

Tulkots no oriģinālā raksta angļu valodā (saite uz rakstu) Bibles for America blogāIzmantots ar atļauju.