8 panti, kas parāda, ka Jēzus Kristus dzīvo tevī

Jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos?

Pāvila 2. vēstule korintiešiem 13:5

2. vēstulē korintiešiem 13:5 apustulis Pāvils jautā ticīgajiem Korintā: “Jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos?” 

Rakstot vārdus Jēzus Kristus ir jūsos, Pāvils neizsakās poētiski vai metaforiski. Viņš tā arī domāja, ka Jēzus burtiski mājo viņos. Daudzi citi panti Bībelē apstiprina faktu, ka Kungs Jēzus dzīvo Savos ticīgajos.

Tāpat kā korintiešiem, arī mums vajag apzināties šo faktu par sevi. Kristus nav tikai kā kā palīgs grūtā brīdī, kas atrodas ārpusē, patiesībā Viņš dzīvo mūsos un ir ar mums visu laiku.

Daudzi panti Bībelē nepārprotami saka, ka Jēzus Kristus dzīvo Savos ticīgajos. Šajā rakstā aplūkosim astoņas no šīm brīnišķīgajām Rakstu vietām. 

1. Pāvila vēstule romiešiem 8:10 – “Kristus ir jūsos”

“Bet, ja Kristus ir jūsos, tad ķermenis gan ir miris grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ.”

Mūs, cilvēkus, Dievs ir radījis ar trīs atsevišķām daļām: ķermeni, dvēseli un garu. Cilvēka gars ir mūsu dziļākā daļa, kas ir radīta ar spēju kontaktēties un uzņemt Dieva Garu. Kad mēs pieņēmām Jēzu par savu Pestītāju, Viņš ienāca mūsu garā. Tagad Viņš ir mūsos, tātad mūsu “gars ir dzīvība”.

2. Pāvila 2.vēstule korintiešiem 4:6-7 – “Šis dārgums māla traukos”

“Jo Dievs, kas ir sacījis: no tumsas atspīdēs gaisma, – ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu Jēzus Kristus vaigā. Šis dārgums mūsos ir kā trauslos māla traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem.”

7. pantā apustulis Pāvils salīdzina ticīgos ar māla traukiem, kas glabā dārgumu. Kas ir šis dārgums? 6. pantā redzam, ka šis dārgums ir Jēzus Kristus, uz kuru raugoties mēs redzam Dieva godību. Kristus dzīvo mūsos, māla traukos, kā liels dārgums, kas atklāj mums Dieva godību no iekšienes.

3. Pāvila vēstule galatiešiem 1:15-16 – “Viņa Dēls manī”

“Bet, kad Dievam, kas mani no mātes miesām izredzējis un Savā žēlastībā aicinājis, labpatika Savu Dēlu manī atklāt.

Mēs varam nodomāt, ka šim pantam vajadzētu skanēt: “Dievam labpatika … atklāt Savu Dēlu man.” Bet grieķu valodā, kurā ir sarakstīta Jaunā Derība, nepārprotami lietots tāds prievārds, kas šim pantam liek skanēt – “atklāt Savu Dēlu manī”. Dieva plāns ir atklāt Savu Dēlu mūsos no iekšienes, nevis no ārpuses. Dievam labpatīk atklāt vēl vairāk Kristus brīnišķīgo personu mums no iekšienes.

4. Pāvila vēstule galatiešiem 2:20 – “Kristus dzīvo manī”

“Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un atdevis sevi par mani.”

Šeit Pāvils nesaka: “Es dzīvoju līdzīgi Kristum” vai: “Es pagodinu Kristu ar savu rīcību.” Nē, viņš saka: “Kristus…dzīvo manī”, skaidri norādot, ka Kristus dzīvo Savos ticīgajos. Tā kā Viņš dzīvo mūsos, tad kristieša dzīve nav centieni izturēties līdzīgi Kristum, bet gan atļaut Viņam dzīvot mūsos un caur mums.

5. Pāvila vēstule galatiešiem 4:19 – “Līdz Kristus izveidotos jūsos”

“Mani bērni, par kuriem es no jauna ciešu radību sāpes, līdz kamēr Kristus izveidotos jūsos.”

Tāpat kā sieviete, laižot pasaulē bērnu, dzemdību procesā izjūt sāpes, tā arī Pāvils uztvēra ticīgos Galatijā kā savus garīgos bērnus. Viņš bija tos dzemdinājis, nopūloties un nesot viņiem evaņģēlija vēsti, palīdzot viņiem pieņemt Kungu Jēzu Kristu kā savu Pestītāju. Šajā pantā viņš saka, ka turpina pūlēties viņu labā, lai Kristus, ko viņi bija pieņēmuši, pilnībā izveidotos viņos. Jēzus dzīvo mūsos kopš brīža, kad tikām glābti, bet Viņš vēlas izveidoties mūsos noteiktā veidā, augot mūsos. Mums ir diendienā jādod iespēja Viņam augt un veidoties mūsos. To darot, Kristus varēs pilnīgāk izpausties caur mums mūsu ikdienas dzīvē.

6. Efeziešiem 3:17 – “Lai Kristus mājotu jūsu sirdīs”

Lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā.”

Jēzus Kristus dzīvo mūsu garā. Bet no šīs vietas Viņš vēlas izplatīties visā mūsu iekšējā būtībā, proti, mūsu dvēselē. Dvēsele ietver mūsu prātu, emocijas, gribu un apziņu. Kungs nevēlas tikai īslacīgi uzkavēties mūsu sirdī kā viesnīcā. Viņš vēlas, lai mūsu sirds ir Viņa mājvieta, kur Viņš var brīvi dzīvot un rīkoties. 

7. Kolosiešiem 1:27 – “Kristus jūsos”

“Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti, Kristus jūsos, dievišķās godības cerība.”

Šis pants parāda, ka Kristus ne tikai dzīvo mūsos, bet Viņš ir arī godības cerība mūsos. Kad sākām Viņam ticēt, Kristus ienāca dzīvot mūsu garā. Tagad Viņš pārcelsanās procesā uz mūsu sirdi, lai tā kļūtu Viņa mājvieta. Kad Viņš atgriezīsies, Viņš izplatīsies arī mūsu ķermenī, un Dieva godība spīdēs caur visu mūsu būtni. Tas, kurš dzīvo mūsos, ir šīs godības cerība.

8. 2.Tesaloniķiešiem 1:10 – “Pagodināts Savos svētajos”

“Viņš nāks, lai tiktu pagodināts Savos svētajos un, lai Viņu apbrīnotu visi tie, kas sākuši ticēt, – arī jūs, jo mūsu liecināšanu esat pieņēmuši ticībā.”

Skaidrs, ka Kristus otrā atnākšana būs brīnums. Un saskaņā ar šo pantu notiks kas ārkārtīgi brīnišķīgs: Viņa godība atklāsies ticīgajos. Kristus, kurš dzīvo mūsos, veidojas mūsos, ir iekārtojis mājvietu mūsu sirdīs un ir mūsu godības cerība, tiks atklāts caur mums

Kāds tas būs gods Dievam, brīnums cilvēkam un apkaunojums velnam, ka cilvēki uz šīs zemes izvēlēsies pieņemt Kristu un ļaus Viņam augt un būt pagodinātam viņos, lai visi to redzētu!

Šajā rakstā esam īsumā pieskārušies lieliskajai tēmai par Kristus dzīvi mūsos. Jaunās Derības Atjaunotajā tulkojumā par katru no šiem astoņiem pantiem ir vairākas vērtīgas piezīmes, kas vēl vairāk atklāj Dieva Vārdu. 

Pētot šos astoņus un citus tiem līdzīgus pantus, mēs varam gūt drošu pārliecību par dārgo patiesību, ka Kungs dzīvo mūsos. Uz Pāvila jautājumu: “Vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus dzīvo jūsos?” mēs varēsim atbildēt ar drošu “Jā!” Un šī izpratne praktiskā veidā bagātinās mūsu kristieša dzīvi ik dienas.


Tulkots no oriģinālā raksta angļu valodā (saite uz rakstu) Bibles for America blogāIzmantots ar atļauju.