Ko nozīmē piesaukt Kunga vārdu?

Jo Viņš ir Kungs pār visiem un atklāj Savu bagātību visiem, kas Viņu piesauc.

Romiešiem 10:12

Būdami kristieši mēs zinām, cik svarīga ir lūgšana. Bet, vai esat kādreiz pamanījuši, ka frāze piesaukt Kunga vārdu Bībelē ir pieminēta daudzas reizes? Dieva cilvēki pastāvīgi ir piesaukuši Kunga vārdu gadsimtu gaitā.

Bet ko nozīmē piesaukt Kunga vārdu? Vai tas ir tikai poētisks veids, kā apzīmēt lūgšanu vai paļaušanos uz Kungu?

Tā kā šī frāze ir tik bieži pieminēta visā Bībelē, tā noteikti ir pelnījusi mūsu uzmanību. Šajā rakstā mēs aplūkosim, ko nozīmē piesaukt Kunga vārdu, izmantojot pantus un piezīmes no Jaunās Derības Atjaunotā tulkojuma. Mēs arī redzēsim, kāpēc tas ir tik svarīgi mūsu kristīgajā dzīvē.

Vārda piesaukt nozīme

Ebreju vārds, kas latviešu valodā tiek tulkots kā piesaukt (angļu v. call), nozīmē saukt, kliegt uz kādu, bet grieķu vārds nozīmē piesaukt kādu personu, saukt kādu personu vārdā. Tātad saukt Kungu nozīmē skaļi izrunāt Viņa vārdu.

Piemēram, kad mazs zēns nokrīt no šūpolēm, viņš uzreiz sauc: “Mammu!” Tiklīdz māte izdzird viņa saucienu, viņa skrien pie bērna, noslauka asaras un nomierina viņu. Bērni sauc mammas, kad ir izsalkuši, noguruši vai nobijušies. Viņi raud, jo ir bezpalīdzīgi un viņiem ir vajadzīgas rūpes..

Tāpat mēs varam saukt Kungu, kad esam garīgi izsalkuši vai izslāpuši, vai kad mums ir vajadzīgas Viņa rūpes. Mēs varam Viņu piesaukt ikvienā situācijā, kurā nonākam.

Īsa Kunga vārda piesaukšanas vēsture

Vecajā derībā:

Kunga piesaukšana sākās ļoti sen – jau ar trešo cilvēces paaudzi. 1. Mozus grāmata 4:26 vēsta: 

“Un arī Šētam piedzima dēls, un viņš nosauca tā vārdu: Enošs. Tas sāka piesaukt Kunga vārdu.”

Kāpēc tajā laikā cilvēki sāka piesaukt Kunga vārdu?

Vārda Enošs nozīme mums sniedz norādes. Enošs nozīmē trausls, mirstīgs cilvēks. Tā kā cilvēce atkāpās no Dieva, cilvēks kļuva trausls un mirstīgs. Kad piedzima Enošs, cilvēki saprata, ka ir neaizsargāti, pat trausli, un viņu dzīve ir ierobežota. Viņi apzinājās, ka bez Dieva cilvēka dzīve ir īslaicīga, tukša un bezjēdzīga. Viņi ļoti labi apzinājās savu mirstību.

Tad viņi sāka piesaukt Kunga vārdu. Jahve ir ebreju vārds un tas nozīmē Es esmu, kas Es esmu. Tas nozīmē, ka Jahve ir mūžīgi eksistējošs; Viņš vienīgais ir mūžīgs. Trauslās, mirstīgās cilvēciskās būtnes piesauca Viņu, jo zināja, ka viņiem ir vajadzīgs mūžīgais Dievs.

Daudzi Vecās Derības panti rāda, ka Kunga vārda piesaukšana turpinājās arī pēc Enoša: Ābrahāms, Īzāks, Mozus, Dāvids, psalmu autori, pravieši un daudzi citi.

Jaunajā derībā:

Jaunajā Derībā pirmo reizi Kunga vārda piesaukšana pieminēta Apustuļu darbos 2:21, kur apustulis Pēteris citē Vecās Derības pravieti Joēlu:

“Un tad ikviens, kas piesauks Kunga vārdu, tiks izglābts.”

Jaunajā Derībā Kunga vārds ir Jēzus. Agrīnie ticīgie skaļi piesauca Kunga Jēzus vārdu visur. Patiesībā Apustuļu darbu 9. nodaļā lasām, ka Sauls, pirms viņš tika atgriezts un kļuva par apustuli Pāvilu, vajāja ticīgos un bija pilnvarots ieslodzīt cietumā visus, kas piesauca Kunga vārdu. Sauls atrada ticīgos, kurus apcietināt, dzirdot, kā viņi piesauc Jēzus vārdu. Tas parāda, cik izplatīta to dienu ticīgo vidū bija Kunga vārda piesaukšana.

Pēc tam, kad Pāvils tika glābts, viņš piesauca Kunga Jēzus vārdu, un šo praksi viņš uzsvēra visās vēstulēs. Piemēram, 1. vēstulē korintiešiem 1:2 Pāvils šādi uzrunāja Korintas ticīgos:

“Dieva draudzei Korintā, Kristū Jēzū svētītajiem, aicinātajiem svētajiem līdz ar visiem citiem, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu visās vietās – kā Korintā, tā arī pie mums.”

Šis pants rāda, ka pirmie ticīgie pat piesauca Kungu visās vietās!

Kunga vārda piesaukšanas rezultāti

Kunga vārda piesaukšanas prakse sniedz mums milzīgu labumu, ko mēs varam piedzīvot katru dienu. Tagad aplūkosim divus no šiem ieguvumiem, ko Pāvils piemin Vēstulē romiešiem 10. nodaļā.

Kristus bagātību baudīšana

Pāvila vēstulē romiešiem 10:9 teikts:

“Un, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu ir uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts.”

Šis pants runā gan par mūsu sirdi, gan muti. Brīdī, kad mēs pirmo reizi savā sirdī noticējām Jēzum un ar savu muti apliecinājām Viņa vārdu, mēs bijām uz mūžīgiem laikiem glābti no Dieva tiesas. Mums tika piedoti grēki un mēs piedzimām no jauna ar dievišķo Dieva dzīvību.

12. un 13. pantā Pāvils turpina:

“Te nav atšķirības starp jūdu un grieķi, jo Viņš ir visu Kungs pār visiem un atklāj Savu bagātību visiem, kas Viņu piesauc. Jo ikviens, kas piesauc Kunga vārdu, tiks izglābts.”

Kungs, protams, ir bagāts ar to, kas Viņš ir, bet Viņš vēlas, lai arī mēs būtu bagāti ar Viņu. Viņa vārda piesaukšana ir veids, kā mēs varam piedzīvot Viņa bagātību arī savā ikdienas dzīvē. Šis pants mums apliecina, ka Viņš mums būs bagāts, kad mēs Viņu piesauksim.

Ļoti noderīga ir Jaunās Derības Atjaunotā tulkojuma 1. piezīme par aicinājumiem 13. pantā. Tajā ir teikts, ka Kunga Jēzus vārda piesaukšana ir svarīga ne tikai tad, kad esam glābti pirmo reizi, bet arī pēc tam:

“Kunga vārda piesaukšana ir ne tikai mūsu glābšanas noslēpums, bet arī Kunga bagātību baudīšanas noslēpums. Sākot no Enoša, trešās cilvēces paaudzes, un turpinot līdz pat Jaunās Derības ticīgajiem, Dieva izredzētie un izpirktie ar šī noslēpuma palīdzību baudīja Kristus izpirkšanu un pestīšanu, kā arī visas Viņa bagātības.”

Vienkārši piesaukt Viņa vārdu: “Kungs Jēzu!” – tas ir noslēpums, kā baudīt Viņa bagātības katru dienu mūsu kristīgajā dzīvē.

Glābšana ik dienas

Kad mēs pirmo reizi apliecinājām, ka Jēzus ir mūsu Kungs, mēs tikām glābti uz mūžīgiem laikiem, vienreiz par visām reizēm. Taču mums ir arī nepieciešams, lai mēs tiktu glābti ik dienas no daudzām negatīvām lietām, ar kurām cīnāmies – dusmas, nepacietība, skumjas, neapmierinātība un trauksme ir tikai dažas no tām.

Vēstulē romiešiem 10:13 ir teikts, ka “ikviens, kas piesauc Kunga vārdu, tiks izglābts”. Bet kā Kunga vārda piesaukšana var mūs glābt no šīm lietām?

Saukt: “Kungs Jēzu!” nav tas pats, kas teikt iedvesmojošus vārdus vai pozitīvus apgalvojumus, lai uzlabotu sev garastāvokli. Kad mēs saucam Jēzus vārdu, mēs sazināmies ar dzīvo, augšāmcelto Kungu, kas mājo mūsu garā. Piesaucot Viņa vārdu, mēs sazināmies ar Viņu, un Viņš apmierina mūsu vajadzības.

Patiesībā, mēs esam glābti no negatīvām lietām, izbaudot to, kas mums ir Kungs. 2. piezīme par glābšanu 13. pantā paskaidro:

Būt glābtam šeit nozīmē tikt ievestam Kunga bagātību baudīšanā. Kungs ir bagāts gan jūdiem, gan grieķiem. Visi, kas piesauc Kunga vārdu, bauda šo bagāto Kungu; tā rezultātā viņi ir Viņa piepildīti un pauž Viņu.”

Tātad, kad mēs piesaucam Kungu Jēzu, mēs tiekam glābti, jo tiekam ievesti Viņa bagātību baudījumā. Viņš mums ir bagāts kā mierinājums, miers, mīlestība, cerība, pacietība, laipnība, izturība, pacietība, spēks, ticība un visas pozitīvās lietas Visumā. Mēs piedzīvojam Viņu un pat esam Viņa piepildīti. Tad tā vietā, lai paustu dusmas vai nepacietību, mēs paužam Viņu apkārtējiem. Un noslēpums, kā Viņu piedzīvot, ir vienkārši piesaukt Viņa vārdu: “Kungs Jēzu!”.

Prakse mūža garumā

Kunga vārda piesaukšana ir būtiska mūsu kristīgās dzīves prakse. Lai gan mēs esam mūžīgi glābti no Dieva tiesas, mēs joprojām esam tikpat trausli un mirstīgi kā tie, kas dzīvoja Enoša laikā. Dzīve bieži vien ir mulsinoša, satraucoša un nemiera pilna. Atkal un atkal mums tiek atgādināts, ka esam ierobežoti gan fiziski, gan psiholoģiski. Mums ir nepieciešams Kungs un visas Viņa bagātības, lai mūs piepildītu.

Pat tad, ja mums nav konkrētu vajadzību, mēs varam sazināties ar Kungu savā garā, saucot: “Kungs Jēzu, es Tevi mīlu! Ak, Kungs Jēzu, Tu esi tik labs pret mani. Kungs Jēzu!” Un mēs varam Viņu piesaukt jebkurā vietā un jebkurā laikā, gan labās, gan grūtās situācijās. Mēs varam saukt skaļi vai klusi, vienatnē vai kopā ar citiem ticīgajiem. Kad mēs to darīsim, mēs būsim atsvaidzināti, apmierināti un stiprināti, lai sekotu Kungam. Viņš ir bagāts visiem, kas sauc!

Vairāk par šo tēmu var lasīt grāmatas Basic Elements of the Christian Life 1. sējumā, 4. nodaļā par brīvu šeit.


Tulkots no oriģinālā raksta angļu valodā (saite uz rakstu) Bibles for America blogāIzmantots ar atļauju.